Przełącznik Nav

Regulamin Serwisu

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.  Definicje

 

Kupujący

Użytkownik zarejestrowany w Vintage Story dokonujący zakupu Produktów za jego pośrednictwem;

Oferta

Ogłoszenie sprzedaży Produktu przez Sprzedającego;

Płatność

Zapłata Kupującego za Produkt sprzedawany przez Sprzedającego dokonana w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu;

Produkt

Towar będący przedmiotem Oferty;

Regulamin

Niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z serwisu Vintage Story;

Sprzedający

Osoba zarejestrowana w Vintage Story, posiadająca aktywne konto Sprzedającego umożliwiające sprzedaż Produktów;

Transakcja

Oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem serwisu Vintage Story;

 Użytkownik

Osoba, zarejestrowana się w Vintage Story, posiada aktywne konto Użytkownika, umożliwiające zakup Produktów;

 Vintage Story

Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: vintagestory.pl, którego właścicielem i administratorem jest Market Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/310. KRS 0000659773, NIP 1132927817, REGON 36639269200000

 

1.2.  Rejestracja

 1.2.1. Osoba zamierzająca korzystać z serwisu zobowiązany jest do dokonania rejestracji.

1.2.2. Po zakończeniu rejestracji osoba zamierzająca korzystać z serwisu otrzymuje status Użytkownika.

1.2.3. Użytkownikiem serwisu może zostać jedynie osoba pełnoletnia.

1.2.4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

1.2.5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego zamierzająca korzystać z serwisu otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link odsyłający do sługi aktywacji konta.

1.2.6.  Aktywacja konta jest jednoznaczna z uzyskaniem przez osobę statusu Użytkownika.

1.2.7. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.2.8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że rozumie i akceptuje jego postanowienia.

 

1.3.  Warunki korzystania

1.3.1. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z oświadczeniem że wszelkie dane podane przez Użytkownika są prawdziwe.

1.3.2. Użytkownik zobowiązuje się do ich aktualizacji w przypadku zmiany. Aktualizacja dokonywana jest poprzez konto Użytkownika.

1.3.3. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności hasła do logowania zabezpieczającego jego konto.

1.3.4. Vintage Story nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działania na koncie Użytkownika przez osoby nieuprawnione, w szczególności w przypadku o którym mowa w pkt. 1.3.3.

1.3.5. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Vintage Story

1.3.6. Otrzymanie statusu Użytkownika daje możliwość korzystania z serwisu w charakterze Kupującego.

1.3.7. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji systemowych nie mających charakteru handlowego, związanych z bieżącą obsługą serwisu oraz zdarzeniami systemowymi związanymi z kontem Użytkownika.

1.3.8. Vintage Story może odmówić Użytkownikowi otwarcia lub prowadzenia konta bez podania przyczyny.

1.3.9. Zabrania się publikowania w serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.

1.3.10.  Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem danych kontaktowych, w szczególności adresu e-mail, numer telefonu, adresu strony internetowej w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu.

1.3.11.  Serwis wymaga aby przeglądarka Użytkownika posiadała włączoną obsługę języka JavaScript. Wyłączenie jego obsługi w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

 

2.    ZASADY ZAKUPÓW


2.1.  Ogólne zasady zakupów 

2.1.1. Vintage Story jest serwisem umożliwiającym zawieranie Transakcji pomiędzy Użytkownikami.

2.1.2. Użytkownikami zawierającymi Transakcje są Sprzedający i Kupujący.

2.1.3. Vintage Story nie jest stroną Transakcji.

2.1.4. W związku Transakcjami Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Vintage Story chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub odrębna umowa zawarta pomiędzy Market Story Sp. z o.o. a Użytkownikami stanowi inaczej.

 

2.2. Zasady zamówień

2.2.1. W ramach Transakcji Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie jednego lub kilku produktów do koszyka, potwierdza złożenie zamówienia oraz dokonuje Płatności.

2.2.2. Kupujący zobowiązuje się do dokonania płatności w ciągu 24h. W przypadku niedokonania Płatności, zamówienie wygasa po upływie terminu o którym mowa wyżej i zostaje usunięte z systemu.

2.2.3. Po dokonaniu Płatności i zweryfikowaniu jej przez Vintage Story, zamówienie zostaje przekazane do Sprzedającego.

2.2.4. Zasady realizacji zamówień przez Sprzedających opisane są w Rozdziale 3 Regulaminu

 

2.3. Płatności

2.3.1. Płatności realizowane są za pośrednictwem dostawców Płatności.

2.3.2. Dostawcą Płatności w ramach transakcji zawieranych za pośrednictwem serwisu jest Blue Media S.A.

2.3.3. Zasady dokonywania Płatności określa Regulamin świadczenia usług Płatności Blue Media oraz ewentualnie regulaminy Banków w zakresie Płatności realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych.

2.3.4. Serwis umożliwia dokonywanie płatności w formie przelewu natychmiastowego BlueMedia lub kartą płatniczą.

2.3.5. Kupujący zobowiązuje się do nabywania produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

2.3.6. Ceny produktów wyrażone są w walucie PLN oraz zawierają podatek VAT.

 

2.4. Przesyłki

2.4.1. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki ustalonych przez Sprzedającego.

2.4.2. Informacje o kosztach wysyłki prezentowane są w serwisie w sposób jawny i stanowią część Oferty Sprzedającego.

2.4.3. Koszty wysyłki doliczane są automatycznie do kosztów zamówienia.

2.4.4. Zamawiając dwa lub więcej produktów od tego samego Sprzedającego, Kupujący płaci sumę kosztów wysyłki za wszystkie produkty.

2.4.5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający jest zobowiązany jest do wysłania opłaconego Produktu na adres wskazany przez Kupującego w terminie 2 dni roboczych chyba że Oferta stanowi inaczej.

 

3.    ZASADY SPRZEDAŻY

 

3.1.  Status Sprzedającego

3.1.1. Użytkownik otrzymuje status Sprzedającego po wysłaniu formularza rejestracyjnego serwisu i jego akceptacji przez Vintage Story.

3.1.2. Informacje o otrzymaniu statusu Sprzedającego lub braku akceptacji zgłoszenia przez Vintage Story przekazywane są na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania formularza rejestracyjnego.

3.1.3. Formularz rejestracyjny powinien mieć uzupełnione wszystkie pola oznaczone jako wymagane.

3.1.4. Sprzedającymi mogą być przedsiębiorcy lub osoby fizyczne.

3.1.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.1.6. Po akceptacji zgłoszenia i otrzymaniu statusu, Sprzedający zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich wymaganych pól w zakładce “Twój Sklep” po pierwszym zalogowaniu do konta Sprzedającego.

3.1.7. Posiadanie statusu Sprzedającego umożliwia kupowanie produktów.

3.1.8. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w serwisie adresów innych stron internetowych oraz wszelkich informacji o charakterze handlowych lub kontaktowym innych niż Oferta.

3.1.9. Vintage Story zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny w szczególności, jeżeli jego oferty mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu lub naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

3.2. Produkty

3.2.1. Produkty Sprzedającego dostępne w ramach Oferty są zamieszczane w serwisie na czas nieokreślony.

3.2.2. Sprzedający może usunąć produkt z Oferty w serwisie.

3.2.3. W celu stworzenia Oferty, Sprzedający dodaje produkt z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.

3.2.4. Sprzedający zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu dodawania Produktu.

3.2.5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisie Produktów wszelkich informacji , które miałyby na celu zachęcanie  innych Użytkowników do bezpośredniego kontaktu w szczególności: adresów e-mail, adres strony www lub numeru telefonu.

3.2.6. Produktami prezentowanymi w ramach Oferty Sprzedającego mogą być odzież, obuwie oraz dodatki galanteryjne wyprodukowane w okresie od roku 1900 do roku 1999.

3.2.7. Oferta Sprzedającego  w zakresie danego produktu powinna zawierać minimum 4 zdjęcia w formacie JPEG lub PNG w rozdzielczości minimum 600x800 pikseli.

3.2.8. Zdjęcia zamieszczane w ramach Oferty muszą być wykonane z wykorzystaniem światła dziennego.

3.2.9. Produkty zamieszczone na zdjęciu muszą być prezentowane na modelu – osobie fizycznej.

3.2.10.  Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu.

3.2.11.  Jeżeli Sprzedający oferuje sprzedaż produktów poza serwisem, zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Oferty

3.2.12.  Sprzedający zobowiązuje się, że cena Produktu oferowanego w ramach serwisu nie będzie wyższa niż cena sprzedaży oferowana poza serwisem, dotyczy to również ceny wywoławczej w przypadku ofert sprzedaży na portalach aukcyjnych.

3.2.13.  Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów Ofert, które publikuje za pośrednictwem serwisu.

3.2.14.  Sprzedający zobowiązany jest przypisać oferowany Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej.

3.2.15.  Sprzedający może modyfikować lub usuwać Produkty z serwisu jeżeli dany Produkt nie jest zamówiony i nie znajduję się w koszyku Kupującego.

3.2.16.  Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Vintage Story publikowanych przez niego treści w Serwisie do celów promocyjnych w serwisie i innych mediach.

3.2.17.  Selekcji Ofert prezentowanych na stronie głównej serwisu dokonuje Vintage Story.

3.2.18.  Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych postanowień skutkuje usunięciem Produktu z serwisu.

 

3.3. Zamówienia

3.3.1. Po otrzymaniu informacji o Transakcji, Sprzedający zobowiązany jest przekazać Produkt będący przedmiotem Oferty Kupującemu w terminie 2 dni roboczych.

3.3.2. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedający ustawił urlop obejmujący wskazany przez Sprzedającego okres lub jeżeli w opisie Produktu Sprzedający zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

3.3.3. Sprzedający zobowiązuje  się zabezpieczyć Produkty przygotowując je do wysyłki w taki sposób, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z Ofertą.

3.3.4. Zabrania się Sprzedającemu przekazywania w przesyłce jakikolwiek informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogą zachęcać do kontaktu, takich jak: e-mail, adres strony www lub numer telefonu. Zasada nie dotyczy logo oraz adresu nadawcy.

3.3.5. Sprzedający zobowiązany jest do przechowywania dowodów nadania przesyłek przez okres 1 roku.

3.3.6. Po wysłaniu Produktu do Kupującego, Sprzedający potwierdza Kupującemu wysłanie Produktu za pomocą funkcjonalności dostępnych w serwisie, podając jednocześnie numer do śledzenia przesyłki w systemie dostawcy przesyłki.

3.3.7. Za uszkodzenia przesyłek podczas transportu odpowiada Sprzedający. jeżeli Kupujący udokumentuje szkodę w obecności dostawcy przesyłki poprzez spisanie protokołu szkody w obecności dostawcy przesyłki. Brak w/w protokołu daje Sprzedającemu podstawę do odrzucenia reklamacji.

 

3.4. Opłaty i prowizje 

3.4.1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

3.4.2. Vintage Story pobiera od Sprzedającego opłatę od Sprzedaży w wysokości 20% brutto ceny Produktu będącego przedmiotem Transakcji.

3.4.3. Vintage Story nie pobiera prowizji od kosztów wysyłki.

3.4.4. Vintage Story nabywa prawo do prowizji od Transakcji z chwilą gdy Kupujący dokona Płatności.

 

3.5. Rozliczenia

3.5.1. Posiadanie konta użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również zamieszczanie Ofert jest bezpłatne.

3.5.2. Vintage Story pobiera opłatę od Sprzedaży w wysokości 20% brutto ceny przedmiotu.

3.5.3. Vintage Story nie pobiera prowizji od kosztów wysyłki.

3.5.4. Vintage Story nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za zakup

3.5.5. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu stanowi wartość  za Przedmioty sprzedane minus wysokość naliczonej prowizji w danym okresie rozliczeniowym.

3.5.6. Rozliczenie podlega korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Przedmiotów.

3.5.7. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe, zdefiniowane przez Sprzedającego na Koncie Sprzedającego.

3.5.8. Vintage Story  nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego wpisania numeru rachunku bankowego o którym mowa w pkt 3.5.7. przez Sprzedającego, a w szczególności za spowodowany tym błędem brak możliwości przelewu środków należnych Sprzedającemu.

3.5.9. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu, Vintage Story przekazuje w każdy piątek na rachunek bankowy Sprzedającego

3.5.10.  W przypadku gdy dzień, o którym mowa w pkt. 3.5.9. jest dniem wolnym od pracy wypłata zostanie przekazana następnego dnia roboczego.

3.5.11.  Sprzedający może w każdej chwili zlecić wypłatę należnych mu środków.

3.5.12.  Za wypłatę o której mowa w pkt. 3.5.11., Vintage Story nalicza prowizję w wysokości 20 zł.

 

3.6. Faktury Vat 

3.6.1. Po upływie każdego miesiąca, Vintage Story wystawia Sprzedającemu rachunek lub fakturę VAT na łączną prowizję pobraną od Zakupów w danym miesiącu.

3.6.2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są w formie elektronicznej, na adres email Sprzedającego.

 

4.    ZWROTY I REKLAMACJE

 

4.1. Zwroty 

4.1.1. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania.

4.1.2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, wysyłając do niego wiadomość na wskazany przez Sprzedającego adres e-mail.

4.1.3. Wysłanie przez Kupującego wiadomości zawierającej numer zamówienia, numer rachunku bankowego Kupującego oraz oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.

4.1.4. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

4.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4.1.7. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedający nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu Produktu od Kupującego.

4.1.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.1.9. Po otrzymaniu zwróconego Produktu od Kupującego lub dowodu jego odesłania, Sprzedający zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu, z którego wynika, że Sprzedający wykonał zwrot środków należnych Kupującemu oraz numeru zamówienia na adres: [email protected]

4.1.10.  Po zakończeniu zwrotu, do rozliczenia Sprzedającego dodawana jest kwota prowizja naliczona przez Vintage Story za sprzedaż Produktu.

4.1.11.  Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w pkt 4.1.1 są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.

4.1.12.  Vintage Story zastrzega sobie prawo do niezwracania prowizji pobranych od Sprzedającego w przypadku niewykonania przez niego czynności określonych w pkt 4.1.10, w szczególności nie przesłania potwierdzenia przelewu, z którego wynika, że Sprzedający wykonał zwrot środków należnych Kupującemu.

 

4.2. Wymiany 

4.2.1. Z uwagi na unikatowy charakter Przedmiotów oferowanych w serwisie, nie jest możliwa ich wymiana, chyba że Sprzedający zadecyduje inaczej po wpłynięciu i rozpatrzeniu reklamacji.

4.2.2. W przypadku o którym mowa w pkt 4.2.1, sposób i przebieg wymiany jest ustalany wspólnie przez Sprzedającego i Kupującego.

 

4.3. Reklamacje 

4.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Vintage Story występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna.

4.3.2. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

4.3.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy. Z uwagi na używany charakter oferowanych Produktów, reklamacji podlegają jedynie wady nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach Produktu.

4.3.4. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.

4.3.5. W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji do Sprzedającego na wskazany adres e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać numer zamówienia.

4.3.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres podany mu przez Sprzedającego.

4.3.7. Gdy Sprzedający naprawi Produkt to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę za pomocą wiadomości e-mail.

4.3.8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu).

4.3.9. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Sprzedający.

4.3.10.  Prowizje od Transakcji zakończonych reklamacją i zwrotem pieniędzy nie są zwracane Sprzedającemu.

4.3.11.  Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.

4.3.12.  W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła informacje do Sprzedającego na wskazany przez niego e-mail.

4.3.13.  Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić dostawcy przesyłki reklamację przesyłki zgłoszonej przez Kupującego.

4.3.14.  Jeżeli dostawca przesyłki uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego).

4.3.15.  Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez dostawcę przesyłki w związku z zaginięciem przesyłki.

 

4.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń 

4.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.4.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Transakcji.

4.4.3. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.

4.4.4. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

5.    OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

5.1. Ochrona danych osobowych

5.1.1. Market Story Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przechowywanych w serwisie.

5.1.2. Market Story Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Vintage Story zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.

5.1.3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest przekazywany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

5.1.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

5.1.5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

5.1.6. W celu realizacji złożonych zamówień, Market Story Sp. z o.o. udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

5.1.7. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Market Story Sp. z o.o. udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

5.1.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Market Story Sp. z o.o., podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

5.1.9. Market Story Sp. z o.o.  zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Market Story Sp. z o.o. stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej.

5.1.10.  Market Story Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Market Story Sp. z o.o. lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

5.2. Zobowiązania Użytkowników

5.2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Vintage Story lub innych Użytkowników w związku z realizacją czynności przewidzianych w Regulaminie lub ramach procesów elektronicznych realizowanych przez oprogramowanie serwisu.

5.2.2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od Vintage Story informacje wyłącznie w celach związanych z wysyłką Przedmiotów zakupionych w Serwisie.

5.2.3. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi oraz niezwłocznie zgłosić Vintage Story wszelkie dostrzeżone błędy w działaniu serwisu, w szczególności błędy w zabezpieczeniach serwisu lub błędy w systemach dostawców Płatności.

5.2.4. Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania błędów o których mowa w pkt 5.3.4 w sposób zmierzający do lub do osiągnięcia korzyści przez siebie lub przez osoby trzecie lub narażenia Vintage Story na jakąkolwiek szkodę.

 

5.3. Pliki Cookie

5.3.1. Serwis korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające:

- nazwę strony internetowej,

- czas ich przechowywania,

- unikalny numer cookie.

5.3.2. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5.3.3. Pliki Cookies w serwisie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów społecznościowych, w szczególności Facebook, Twitter, Pinterest.

5.3.4. Preferencje dotyczące Cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją/specyfikacją przeglądarki używanej przez Użytkownika.

5.3.5. Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5.3.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

 

6.    POSTANOWIEANIA KOŃCOWE

 

6.1. Rola Vintage Story 

6.1.1. Vintage Story pośredniczy w Transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.

6.1.2. Vintage Story świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta.

6.1.3. Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i Sprzedającego transakcji będącej umową sprzedaży, Vintage Story nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

6.1.4. Vintage Story nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności Vintage Story nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach Sprzedających, za rzetelność opisów Ofert oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.

6.1.5. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, Vintage Story ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Sprzedającym a Kupującym.

6.2. Usunięcie Konta Użytkownika 

6.2.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Vintage Story stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej.

6.2.2. Vintage Story może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Vintage Story lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6.2.3. Vintage Story zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

6.2.4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 15 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej Transakcji w serwisie.

6.2.5. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją Vintage Story to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody Vintage Story.

6.2.6. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.

 

6.3.  Czynności zabronione 

6.3.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej zgody Vintage Story lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

6.3.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Vintage Story bez uprzedniej zgody Vintage Story.

6.3.3. Zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Vintage Story w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

6.3.4. Naruszenie postanowień zawartych powyżej będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

 

6.4.  Zmiana Regulaminu 

6.4.1. Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w pkt 6.4.6 i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.

6.4.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisu.

6.4.3. Regulamin może ulec zmianie. Informacje na temat zmian Regulaminu dostępne są na stronie serwisu.

6.4.4. Vintage Story wysyła informacje o wszelkich zmianach Regulaminu na adres e-mail podany przez Użytkownika w serwisie.

6.4.5. W razie, gdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Vintage Story w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu w formie elektronicznej lub pisemnej. Brak akceptacji skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

6.4.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.4.7. Regulamin obowiązuje od dnia 2017-04-02.